Sluiten
...

Uptimed Algemene Voorwaarden

Consumenten

Download de algemene voorwaarden voor consumenten

Zakelijke klanten

Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Uptimed en zakelijke klanten, niet consumenten, betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

Artikel 1. Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt Uptimed, gevestigd aan de Hoevenseweg 12a te Wagenberg, verder aangeduid als Uptimed en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder Uptimed mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.

1.2 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Uptimed betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.3 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen Uptimed en een (potentiële) koper voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.

1.4 Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Uptimed tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

1.5 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de koper zijn bevestigd.

1.6 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij Uptimed en een laatste versie van deze voorwaarden is te downloaden via de website van Uptimed (www.uptimed.nl).

1.7 Uptimed behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

1.8 Het BTW nummer van Uptimed staat vermeld op onze facturen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1 Alle offertes van Uptimed, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Uptimed zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Uptimed dit schriftelijk of per e-mail aan koper bekend maken.

2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Uptimed slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door de directie van Uptimed

2.4 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Uptimed verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door Uptimed te verrichten wezenlijk andere prestatie. Uptimed behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De koper kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een digitale opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper onverwijld bezwaar maakt.

3.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een andere blijk van acceptatie door Uptimed is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door Uptimed zijn bevestigd.

3.3 Uptimed heeft ten allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De zaken van Uptimed worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij Uptimed De diensten van Uptimed worden verricht tegen de prijs die Uptimed na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

4.2 Alle aanbiedingen van Uptimed zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten of foutieve prijskoppelingen en verplichten Uptimed niet tot het leveren van de goederen tegen deze prijs.

Artikel 5. Levering

5.1 De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.

5.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Uptimed de wijze van verzending. In geval Uptimed de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Uptimed Uptimed draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

5.3 Indien op verzoek van koper kan de levering worden uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

5.5 Uptimed is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

5.6 In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Uptimed op te geven opslagplaats, heeft Uptimed het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Uptimed gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

5.7 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Uptimed

5.8 Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Uptimed geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt.

5.9 Verder is Uptimed bij deze gerechtigd het door de koper verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 225, -

5.10 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6. Retournering van producten

6.1 Indien de koper de overeenkomst wenst te ontbinden en de geleverde goederen wenst te retourneren, dient de koper dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Uptimed te melden. De koper dient het product - na goedkeuring - te sturen naar een door Uptimed vastgesteld retouradres. De koper dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Uptimed behoudt zich het recht voor om een restockingsfee van minimaal 10 % over het aankoopbedrag te heffen of geretourneerde producten te weigeren / niet terug te nemen. Het verkrijgen van goedkeuring geeft u alleen het recht om een product retour te sturen, dit betekent niet dat uw service aanvraag goedgekeurd of toegekend is.

6.2 Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met Uptimed ingevolge artikel 6.1. van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Uptimed het aankoopbedrag van de ingeleverde producten binnen 30 dagen nadat Uptimed het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen.

6.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Uptimed schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Uptimed de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Uptimed heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 7. Zichtzendingen

7.1 De door Uptimed afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door Uptimed aan te geven doeleinden, wanneer Uptimed dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd.

7.2 Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de koper de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de koper de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de koper aan het door Uptimed op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin Uptimed deze zaken aan de koper afleverde.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Uptimed behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde zaken tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Uptimed aan de koper geleverde of nog te leveren zaken, alsmede van eventuele vorderingen voor door Uptimed ten behoeve van de koper in het kader van de levering van zaken verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Uptimed van de koper te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de koper in de nakoming van de tussen Uptimed en de koper gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 9. Aflevering en reclames

9.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is Uptimed voor overschrijding nimmer aansprakelijk.

9.2 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Uptimed

9.3 De koper is niet gerechtigd om op grond van reclames en / of garantieaanspraken de betaling op te schorten.

Artikel 10. Garantie

10.1 De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op het door Uptimed op te geven adres, onder vermelding van een bij Uptimed op te vragen servicenummer.

10.2 Uptimed verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde carry-in-garantie op fabricage- en materiaalfouten.

10.3 In het geval de verpakking of de inhoud hiervan bij aankomst beschadigd blijkt te zijn, dient de koper dit binnen 2 werkdagen te melden bij PostNL en bij Uptimed Uptimed zorgt voor de verdere afwikkeling van de transportschade.

10.4 Op geleverde zaken wordt 24 maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.5 Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient de koper een kopie van de service aanvraag te voegen aan de retourzending of het service nummer te vermelden. In het geval er geen kopie service aanvraag of service nummer is bijgevoegd, wordt de retourzending niet in behandeling genomen maar direct aan de koper retour gezonden. Er zal dan € 15,- administratie en verwerkingskosten in rekening worden gebracht

10.9 De garantie voor de producten van Uptimed die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 24 maanden na datum van aankoop door Uptimed een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Dit geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd.

10.10 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Uptimed geleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Indien deze type-, identificatienummers of tekens niet aanwezig zijn op het product, behoudt Uptimed zich het recht voor om geen garantie ter verlenen op het desbetreffende product.

10.11 Met betrekking tot producten van derden is Uptimed tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

10.13 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Uptimed liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt Uptimed zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.

10.14 Indien de koper aan Uptimed een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Uptimed De koper zal al dan Uptimed vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

10.15 Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft Uptimed garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

10.16 Uptimed is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 11. Handelsmerk

11.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Uptimed geleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Uptimed in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Uptimed niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Uptimed

12.2 De koper vrijwaart Uptimed te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

12.3 Onverminderd het vorenstaande is Uptimed in ieder geval nimmer aansprakelijk:

  • wegens niet of niet tijdige levering;
  • voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
  • in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht); indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
  • voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Uptimed 's bedrijfsruimte bevinden;
  • voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
  • voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
  • voor schade door geleverde software;
  • voor schade ten gevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
  • voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

12.4 Indien Uptimed in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Uptimed slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

12.5 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Uptimed nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

12.6 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Uptimed ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

13. Niet-toerekenbare tekortkomingen

13.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Uptimed niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Uptimed niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de koper voor Uptimed als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

13.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Uptimed alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Uptimed redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

13.3. Uptimed heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Uptimed is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Uptimed gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Uptimed behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

13.4. Uptimed heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 14. Ontbinding

14.1 Indien de koper zijn verplichtingen jegens Uptimed niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Uptimed te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

14.2 In de gevallen onder 14.1 genoemd, heeft Uptimed het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

14.3 Uptimed is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

14.4 In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Uptimed schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

14.5 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

14.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Uptimed verrichte prestaties, en heeft Uptimed onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 15. Toepasselijkheid

15.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.

15.2 Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Uptimed Nederland en haar koper gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Zwolle, met dien verstande Uptimed het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de koper

Artikel 16. Overige bepalingen

16.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

16.2 De koper van goederen van Uptimed in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, welke Uptimed in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Uptimed